Privacybeleid VON

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Vereniging van Ondernemingsrechtspecialisten in het Notariaat (hierna “VON”) verwerkt van haar leden en eventuele deelnemers aan door haar te organiseren bijeenkomsten.

Indien u lid wordt van de VON of om een andere reden persoonsgegevens aan de VON verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het privacybeleid door te lezen.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: VON, Spui 184, 2511 BW Den Haag, telefoon 070 – 3307220. De secretaris van de vereniging is bereikbaar via j.ouendag@knb.nl.

2. Welke gegevens verwerkt VON en voor welk doel?

2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. voor- en achternaam, geslacht
  2. adresgegevens eventueel postadres
  3. telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

2.2 VON verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het  lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van aangevraagde informatie of het afhandelen verkregen informatie;
  2. naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van VON;
  3. naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld,  cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

3. Bewaartermijnen

VON verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft VON passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1 Via de ledenadministratie van VON kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. VON zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop VON uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze verenigingsmanager (j.ouendag@knb.nl).

6. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken.